ZAŠTITA VAŠIH OSOBNIH PODATAKA

Ova izjava o zaštiti osobnih podataka sadržava informacije o obradi i zaštiti vaših osobnih podataka.

Postupak obrade: internetski kviz „Upoznajmo jezike“ povodom Europskog dana jezika

Voditelj obrade podataka: DGT-ZAGREB

Broj upisa: DPR-EC-00614

Sadržaj

 1. Uvod
 2. Zašto i kako obrađujemo vaše osobne podatke?
 3. Koji je pravni temelj za obradu vaših osobnih podataka?
 4. Koje osobne podatke prikupljamo i dalje obrađujemo?
 5. Koliko dugo čuvamo vaše osobne podatke?
 6. Kako štitimo vaše osobne podatke?
 7. Tko ima pristup vašim osobnim podacima i kome se oni otkrivaju?
 8. Koja su vaša prava i kako ih možete ostvariti?
 9. Podaci za kontakt
 10. Gdje pronaći podrobnije informacije?

1. Uvod

Europska komisija (dalje u tekstu „Komisija”) obvezuje se štititi vaše osobne podatke i poštovati vašu privatnost. Komisija prikuplja i dalje obrađuje osobne podatke u skladu s Uredbom (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2018. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije i o slobodnom kretanju takvih podataka (te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 45/2001).

U ovoj izjavi o zaštiti osobnih podataka objašnjavaju se razlozi za obradu vaših osobnih podataka, način njihova prikupljanja, postupanja s njima i osiguravanja zaštite svih osobnih podataka, način korištenja tih podataka te vaša prava u pogledu vaših osobnih podataka. Navedeni su i podaci za kontakt nadležnog voditelja obrade podataka kod kojeg možete ostvariti svoja prava, službenika za zaštitu podataka i Europskog nadzornika za zaštitu podataka.

U nastavku su navedene informacije u vezi s postupkom obrade za internetski kviz „Upoznajmo jezike“ povodom Europskog dana jezika koji provode odjeli DGT.C.HR i DGT.02 Glavne uprave za pismeno prevođenje (DGT) Europske komisije.

2. Zašto i kako obrađujemo vaše osobne podatke?

Svrha postupka obrade: odjeli DGT.C.HR i DGT.02 prikupljaju i upotrebljavaju vaše osobne podatke za objavu na stranici kviza te kako bi vas mogli obavijestiti ako osvojite nagradu u internetskom kvizu „Upoznajmo jezike“ povodom Europskog dana jezika te objaviti rezultate na internetu. Ti se postupci provode pod odgovornošću predstavnika Glavne uprave za pismeno prevođenje u Hrvatskoj, koji je ujedno i voditelj obrade podataka.

Sudjelovanje u internetskom kvizu „Upoznajmo jezike“ povodom Europskog dana jezika dobrovoljno je. Potvrđivanje odgovarajućih potvrdnih okvira prije pristupa kvizu (čime se potvrđuje da ste pročitali ovu izjavu o zaštiti privatnosti i pravila kviza) smatra se pristankom na obradu vaših osobnih podataka u gore navedene svrhe.

Način obrade podataka: sudionici svoje osobne podatke unose putem internetskog obrasca na web-mjestu internetskog kviza „Upoznajmo jezike“ povodom Europskog dana jezika, slanjem komentara/pitanja e-poštom ili na bilo koji drugi način.

Glavna uprava za pismeno prevođenje podatke o sudionicima može pohraniti u arhivu (u papirnatom obliku), u ad hoc dosjeima u odjelu/odjelima koji su inicirali postupak ili u bazama podataka, a zatim ih voditelj obrade ili izvršitelji obrade mogu po potrebi konzultirati, iskorištavati i mijenjati.

Nakon prvotnog sudjelovanja DGT može stupiti u kontakt sa sudionicima kako bi zatražio pojašnjenja ili dodatne informacije i/ili objavio rezultate kviza.

Predani podaci mogu se objaviti u obliku u kojem su primljeni ili pak prikupiti i sažeti radi objave sažetog izvješća. Ako objava obuhvaća otkrivanje osobnih podataka, obavezan je pristanak sudionika.

Vaši osobni podaci neće se upotrebljavati u svrhu automatiziranog donošenja odluka, uključujući izradu profila.

3. Koji je pravni temelj za obradu vaših osobnih podataka?

Postupci obrade osobnih podataka za organizaciju i promidžbu internetskog kviza „Upoznajmo jezike“ povodom Europskog dana jezika te upravljanje njime potrebni su i zakoniti u skladu s člankom 5. stavkom 1. Uredbe (EU) 2018/1725.

Vaše osobne podatke obrađujemo:

 • jer je obrada nužna za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti dodijeljene instituciji ili tijelu Unije.


U okviru kviza ne obrađuju se posebne kategorije osobnih podataka u smislu članka 10. Uredbe (EU) 2018/1725.

4. Koje osobne podatke prikupljamo i dalje obrađujemo?

Osobni podaci koji se prikupljaju i dalje obrađuju za potrebe internetskog kviza „Upoznajmo jezike“ povodom Europskog dana jezika obuhvaćaju ime, prezime, broj telefona i adresu e pošte. Ako osvojite nagradu u internetskom kvizu „Upoznajmo jezike“ povodom Europskog dana jezika, a niste u mogućnosti osobno preuzeti nagradu, moguće je da ćemo prikupiti i vašu adresu da bismo vam nagradu poslali poštom.

5. Koliko dugo čuvamo vaše osobne podatke?

Voditelj obrade podataka, odnosno DGT-ZAGREB, čuva podatke samo onoliko dugo koliko je to potrebno kako bi se postigla svrha prikupljanja ili daljnje obrade podataka. Vaši osobni podaci čuvat će se u bazi podataka dok se rezultati u potpunosti ne analiziraju te će se anonimizirati/izbrisati nakon uspješne obrade, a najkasnije godinu dana nakon završetka internetskog kviza „Upoznajmo jezike“ povodom Europskog dana jezika.

Za potrebe poduzimanja daljnjih djelovanja nakon internetskog kviza „Upoznajmo jezike“ povodom Europskog dana jezika moguće je da će se osobni podaci čuvati i dulje radi stupanja u kontakt sa sudionicima u kontekstu budućih djelovanja Komisije. Ako ne želite takvo produljenje čuvanja vaših osobnih podataka, možete se obratiti voditelju obrade podataka (podaci za kontakt navedeni su u odjeljku 9. u nastavku).

Osobni podaci koje je pohranilo vanjsko poduzeće zaduženo za provedbu kviza izbrisat će se na način opisan u prvom odlomku ovog odjeljka.

Osoblje DGT-ja koje priređuje kviz (ili vanjsko poduzeće za koje odgovara DGT) odgovorit će na poruke e-pošte osoba čiji se podaci obrađuju (ispitanika) i koje traže blokiranje/brisanje podataka čim ih prime te će primljene zahtjeve obraditi u roku od tri radna dana.

6. Kako štitimo vaše osobne podatke?

Svi osobni podaci u elektroničkom obliku (poruke e-pošte, dokumenti, baze podataka, učitane serije podataka itd.) pohranjuju se na poslužiteljima Europske komisije ili njezinih ugovornih suradnika. Svaka se obrada izvršava u skladu s Odlukom Komisije (EU, Euratom) 2017/46 оd 10. siječnja 2017. o sigurnosti komunikacijskih i informacijskih sustava u Europskoj komisiji.

Ugovorni suradnici Komisije pri svakoj obradi vaših podataka za Komisiju obvezani su posebnom ugovornom odredbom i obvezama povjerljivosti koje proizlaze iz primjene Opće uredbe o zaštiti podataka u državama članicama EU-a (OUZP, Uredba (EU) 2016/679).

Komisija je uspostavila niz tehničkih i organizacijskih mjera kako bi zaštitila vaše osobne podatke. Tehničke mjere obuhvaćaju odgovarajuća djelovanja za rješavanje pitanja sigurnosti na internetu, rizika od gubitka podataka, promjene podataka ili neovlaštenog pristupa, uzimajući pritom u obzir rizik koji predstavlja obrada i prirodu osobnih podataka koji se obrađuju. Organizacijske mjere obuhvaćaju ograničavanje pristupa osobnim podacima isključivo na ovlaštene osobe kojima je nužno osigurati pristup za potrebe predmetnog postupka obrade.

7. Tko ima pristup vašim osobnim podacima i kome se oni otkrivaju?

Pristup vašim osobnim podacima ima osoblje Komisije koje je odgovorno za provođenje predmetnog postupka obrade i ovlašteno osoblje prema načelu „nužnog pristupa”. Te se osobe moraju pridržavati zakonskih odredaba i, kad je to potrebno, odredaba dodatnih ugovora o povjerljivosti.

Informacije koje prikupljamo neće se dati ni jednoj trećoj strani, osim u mjeri i u svrhu u kojoj zakon tako nalaže.

8. Koja su vaša prava i kako ih možete ostvariti?

Vaša posebna prava kao „ispitanika” u skladu s poglavljem III. (članci 14. – 25.) Uredbe (EU) 2018/1725 obuhvaćaju pravo na pristup svojim osobnim podacima, njihov ispravak ili brisanje te pravo na ograničenje obrade vaših osobnih podataka. Ako je primjenjivo, imate i pravo prigovora na obradu ili pravo na prenosivost podataka.

Imate pravo prigovora na obradu svojih osobnih podataka, koja se zakonito provodi u skladu s člankom 5. stavkom 1. točkom (a).

Svoja prava možete ostvariti obraćanjem voditelju obrade podataka, a u slučaju spora službeniku za zaštitu podataka. Ako je potrebno, možete se obratiti i Europskom nadzorniku za zaštitu podataka. Njihovi podaci za kontakt navedeni su u odjeljku 9. u nastavku.

Ako želite ostvariti svoja prava u pogledu jednog ili više konkretnih postupaka obrade, u zahtjevu navedite pojedinosti o postupcima (tj. broj upisa kako je navedeno u odjeljku 10.).

9. Podaci za kontakt

 • Voditelj obrade podataka


Ako želite ostvariti svoja prava na temelju Uredbe (EU) 2018/1725, ako imate primjedbe, pitanja ili nedoumice ili ako želite podnijeti pritužbu u vezi s prikupljanjem i upotrebom vaših osobnih podataka, obratite se voditelju obrade podataka (DGT‑ZAGREB) na adresu DGT‑ZAGREB@ec.europa.eu ili DGT‑SURVEYS@ec.europa.eu.

 • Službenik za zaštitu podataka Komisije


Možete se obratiti službeniku za zaštitu podataka (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu) za pitanja povezana s obradom vaših osobnih podataka na temelju Uredbe (EU) 2018/1725.

 • Europski nadzornik za zaštitu podataka


Ako smatrate da vam je voditelj obrade obradom vaših osobnih podataka povrijedio prava na temelju Uredbe (EU) 2018/1725, imate pravo obratiti se (podnijeti pritužbu) Europskom nadzorniku za zaštitu podataka (edps@edps.europa.eu).

10. Gdje pronaći podrobnije informacije?

Službenik za zaštitu podataka Komisije objavljuje registar svih postupaka obrade osobnih podataka koje provodi Komisija, koji su mu priopćeni i koji su dokumentirani. Tom registru možete pristupiti na sljedećoj poveznici: http://ec.europa.eu/dpo-register.

Ovaj je konkretan postupak obrade uvršten u javni registar službenika za zaštitu podataka pod sljedećim brojem upisa: DPR-EC-00614.